การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในฐานะที่ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาภายในประเทศในหลายภาคส่วน เปรียบเสมือนฟันเฟืองเล็กๆที่คอยสนับสนุนองค์กรต่างๆในระบบเศรษฐกิจให้พัฒนาศักยภาพยิ่งขึ้น

การดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อม

ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ด้วยเพราะเราประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำแล้วนั้น ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อม และเข้าใจธรรมชาติได้เป็นอย่างดี เรามุ่งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อว่าทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนั่นควรเป็นสิ่งที่เราควรคำนึงถึง และรักษาไว้อย่างสม่ำเสมอ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

หากมองถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสิ่งที่ฟร้อนท์ไลน์ ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาสิ่งใกล้ตัวที่เราดำรงชีวิตอยู่เป็นสิ่งแรกที่เราทำได้ เริ่มจากพนักงานภายในองค์กร แหล่งชุมชนละแวกใกล้เคียง หรือที่ต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือ พัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมการเรียนรู้ ก่อให้เกิดอาชีพ

Frontline Engineering Copy Right.