แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเรื่องธุจริตคอร์รัปชั่น

การปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทำดังกล่าวนั้น จะไม่ทำให้ผู้กระทำได้รับความเดือดร้อน เสียหาย ระเบียบนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง การให้ความคุ้มครองให้กับผู้แจ้งเบาะแส หรือ ให้ข้อมูล รวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน