การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในฐานะที่บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ ที่ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาของระบบประปาต่างๆภายในประเทศในหลายภาคส่วน เราเปรียบเสมือนฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่คอยสนับสนุนและขับเคลื่อนองค์กรต่างๆในระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแก้ไขปัญหาส่วนการจัดการน้ำ เรามีโอกาสมากมายที่ได้สนับสนุนการจัดการระบบน้ำในภาคส่วนต่างๆในประเทศไทย เป็นเรื่องที่เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนนึงในการช่วยให้เศรษฐกิจขับเคลื่อน

หลายๆสถานีสูบน้ำโครงการโซลาร์เซลล์เป็นสถานีสูบน้ำที่เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาให้มีมากยิ่งขึ้นในชนบท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงว่าเราสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง และเรายังสามารถช่วยให้ผู้คนในพื้นที่ต่างจังหวัดที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาน มีความเป็นอยู่ การกินที่ดียิ่งขึ้น และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้มากขึ้น เพราะ “น้ำ” เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ เกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำแล้ง เมื่อมีน้ำใช้หรือเข้าถึงถิ่นที่อยู่ก็สามารถสร้างรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งน้ำที่นำมาดื่ม น้ำมาใช้ ก็มากจากสถานีสูบน้ำที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ยิ่งทำให้ช่วยประหยัดค่าไฟอีกเช่นกัน ส่งผลให้เศรษฐกิจระดับเล็กๆในต่างจังหวัดของประเทศเติบโตยิ่งขึ้น เกษตรกรมีรายได้ เศรษฐกิจก็พัฒนาด้วยเช่นกัน

การที่เศรษฐกิจไทยจะเติบโตหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการปัจจัยพื้นฐานของประชากรทำให้ปัจจัยการใช้น้ำเป็นส่วนสำคัญ จำเป็นต้องมีน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของประชากรในประเทศ

Frontline Engineering Copy Right.

Leave a Reply