วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

VISION

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจด้านน้ำ ทั้งในด้านการผลิต, การวิจัยและพัฒนาสินค้า, จัดจำหน่าย, การติดตั้ง,การบริการหลังการขายและมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น

Mission

พันธกิจ

เราจะพัฒนาระบบการทำงานให้มีมาตรฐานสากลและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อการบริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้า และมียอดขายเกิน 1,000 ล้านภายในปี 2023

CORE VALUE

ค่านิยมองค์กร

1.เราจะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่งมอบความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

2.เรา สร้างพื้นที่การทำงานที่มีความสุข

3.เรา มุ่งคือกำไรสู่สังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4.เรา คือองค์กรที่มีระบบการทำงานที่ทันสมัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง