วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ เราจะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจด้านน้ำ ทั้งในด้านการจำหน่าย, ติดตั้งและบริการหลังการขาย และมุ่งสร้างค่าให้แก่ พนักงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานให้สูงขึ้น

วิสัยทัศน์ เราจะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจด้านน้ำ ทั้งในด้านการจำหน่าย, ติดตั้งและบริการหลังการขาย และมุ่งสร้างค่าให้แก่ พนักงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานให้สูงขึ้น

ค่านิยมองค์กร

เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่งมอบความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เราสร้างพื้นที่การทำงานที่มีความสุข เรามุ่งคืนกำไรสู่สังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เราคือองค์กรที่มีระบบการทำงานที่ทันสมัย แลพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


วัฒนธรรมองค์กร

GOOD WORK
ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

GOOD TEAM
ทำงานร่วมกับทีมอย่างมีความสุข

GOOD RESPONSIBILITY
ทำงานอย่างมีความรับผิดชอบเสมอ

GOOD LIFE QUALITY
มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งชีวิตครอบครัวและชีวิตการทำงาน

GOOD BENEFIT
มีรายได้ที่ดีและเหมาะสมกับความสามารถ

GOOD CHALLENGE
กล้าท้าทายและทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานและพัฒนาชีวิต

คำขวัญองค์กร

Leave a Reply