จัดอบรม INTERNAL AUDIT

จัดอบรม INTERNAL AUDIT ISO 9001 : 2015

มิถุนายน 2565
ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดอบรม Internal Audit ISO 9001 : 2015 โดยวิทยากรภายในบริษัท วัตถุประสงค์การฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อทนทวนกระบวนการทำงาน เพื่อเตรียมการตรวจสอบระบบการทำงาน(Internal Audit) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ดีขึ้นต่อไป

Leave a Reply