อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค ภาคสนาม

อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค ภาคสนาม

วันอังคารที่ 16 และ วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
ณ สถานที่ทดสอบกำลังเครื่องสูบน้ำภาคสนาม

ทางบริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดกิจกรรมการอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขับด้วยระบบไฮดรอลิคขึ้น โดยครั้งนี้จะเป็นกิจกรรมเวิร์คช็อป ณ สถานที่ทดสอบกำลังเครื่องสูบน้ำภาคสนาม โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักทรัพยากรน้ำภาค 1-11 , สอน, สพน., สบจ. และศปว เข้าร่วมการอบรมในภาคทฤษฎีครั้งก่อนเข้าร่วม

ภายในงานนอกจากจะมีการทดสอบการใช้งานจริงของเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนแล้ว ทางวิทยากรจากบริษัทฯก็ยังได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเมื่ออยู่หน้างาน การติดตั้ง ระบบต่างๆของสมรรถนะเครื่อง รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากมีเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งอธิบายเรื่องการบำรุงรักษาเพื่อให้เครื่องสูบน้ำสามารถใช้ได้ยาวนานยิ่งขึ้น

ทางฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท้าน ที่ได้เข้าร่วมกับงานในครั้งนี้

Leave a Reply