Big Cleaning ประจำปี 2563

ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563
ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์


พนักงาน บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning ประจำปี 2563 ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์ กิจกรรมในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่ต้องการสร้างสุขลักษณะความสะอาดให้กับบริษัทฯ และพนักงาน ตามนโยบาย 5ส ของกระทรวงสาธารณะสุข สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งพนักงานทุกคนร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน จัดเก็บสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆในการทำงานเข้าที่เข้าทาง ทำความสะอาด และกำจัดสิ่งที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหรือเสื่อมสภาพทิ้ง ซึ่งการทำกิจกรรมร่วมกันครั้งนี้ นอกจากจะสร้างสุขลักษณะความสะอาดให้กับบริษัทแล้ว ยังทำให้พนักงานของเราทุกคนเกิดความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และวางแผนจัดระเบียบสถานที่ทำงานร่วมกัน

ทั้งนี้ทางบริษัทเองคาดว่าจะจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆทุกปี เพื่อเสริมสร้างสุขลักษณะความสะอาดที่ดีให้กับบริษัทของเรา