Internal Audit 2022

Internal Audit 2022 (ISO 9001:2015)

28-29 มิถุนายน 2565
ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ทำการ Internal Audit ในส่วนของการทำงาน กระบวนการ ขั้นตอน เอกสารควบคุมต่างๆ ให้อยู่ในระบบ ระเบียบ มาตรฐานที่บริษัทกำหนด ขอขอบคุณบุคคากรทุกแผนกที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบครั้งนี้เป็นอย่างดี เพราะเรามุ่งมุ่นที่จะพัฒนาองค์กรให้อยู่ในระบบมาตรฐานสากล ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015

“เพื่อนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งเป็น ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา”

Leave a Reply