จัดอบรม CSD Simulator เรือขุด(IHC)

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดอบรม CSD Simulator เรือขุดให้กับหน่วยงานสำนักงานเครื่องจักรกล โดยได้รับเกียรติจาก นายนรินทร ชามทอง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานเครื่องจักรกล เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้

โดยทางผู้ผลิตเรือขุด Royal IHC เป็นผู้จัดหลักสูตรการอบรม โดย Mr.Jelle Groenhof เป็นผู้จัดอบรม

 

หลักสูตรอบรม Simulator เรือขุด

-ความรู้เบื้องต้นและทำความรู้จักในส่วนของอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ จำลองการเดินเรือขุด การเปิด-ปิดระบบ และฝึกควบคุมระบบต่างๆ

-ลักษณะของดินประเภทต่างๆ และฝึกจำลองการเจาะ-ขุด หลักการการลำเลียงดินผ่านท่อ การขุดลอก การตัดและขั้นตอน การวางตำแหน่ง IRIS

-ประสิทธิภาพการทำงานการวิเคราะห์สถานการณ์รวมถึงขีดจำกัดการทำงานของ IHC Beaver®