อบรมหลักสูตรการสื่อสารระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง

24 พฤศจิกายน 2565

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์ 

บริษัทฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร ทักษะการรสื่อสารระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม

โดยได้จัดอบรมพนักงานฟร้อนท์ไลน์  จากสำนักงานใหญ่และส่วนของโรงงาน จำนวน 30 คน โดยการอบรมในครั้งนี้ได้เชิญ อาจารย์กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล เป็นผู้ฝึกอบรมในครั้งนี้ 

หัวข้อในการฝึกอบรม 

1.เป้าหมายของการสื่อสาร

2.การสื่อสารภายในองค์กร

3.เทคนิคการสื่อสารประเภทต่างๆ 

4.เทคนิคการร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ 

  จากการอบรมในครั้งนี้ ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กร ให้มีความรู้ ความเข้าใจและให้ความสำคัญ

ของการสื่อสารมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเติบโตไปพร้อมกับองค์กรในอนาคต