Big Cleaning ประจำปี 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

Big Cleaning ประจำปี 2566
กิจกรรมที่บริษัทฟร้อนท์ไลน์จัดต่อเนื่องทุกปี เพื่อสร้างสุขลักษณะความสะอาดให้กับบริษัทฯ และพนักงานตามนโยบาย 5ส ของกระทรวงสาธารณะสุข รวมถึงการสร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และวางแผนจัดระเบียบสถานที่ทำงานร่วมกัน