ตรวจสอบ ISO 14001:2015
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
ณ อาคาร ฟร้อนท์ไลน์ / โรงงานฟร้อนท์ไลน์ (ลาดหลุมแก้ว)
ทางบริษัทฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ได้มีการตรวจติดตาม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 14001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม