อบรมหัวหน้างานในหลักสุตร Supervisory Skills

วันที่ 20 มกราคม 2566

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์ 

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดอบรมพนักงานในส่วนของหัวหน้างานในหลักสูตร Supervisory Skills เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาทักษะสำหรับการเป็นหัวหน้างาน การบริหารจัดการงานและคน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น