จัดอบรมผู้จัดการฝ่ายขายในหลักสูตร "การสร้าง KPI ให้ทีมขาย"

16 สิงหาคม 2566

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดอบรมผู้จัดการฝ่ายขาย ในหัวข้อการสร้าง KPI ให้กับทีมขาย

โดยเริ่มตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การวางกลยุทธ์ ไปจนถึงการประเมินผล รวมถึงการคัดเลือกพนักงานขายให้เหมาะสมกับทีมของตัวเอง เพื่อให้ทีมขายสามารถสร้างทีมและวางแผนในการบริหารการขายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากการอบรมในครั้งนี้ ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเพิ่มศักยภาพของทีมขายให้มีความรู้ ความเข้าใจและให้ความสำคัญของการขายและการทำงานเป็นทีมมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเติบโตไปพร้อมกับองค์กรในอนาคต