จัดอบรมใช้งานเครื่องจำลองควบคุมการทำงานเสมือนจริงของเรือขุดดูดเลนด้วยหัวสว่าน (Cutter Suction Dredgers - IHC)

21-25 สิงหาคม 2566

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดอบรมใช้งานเครื่องจำลองควบคุมการทำงานเสมือนจริงของเรือขุดดูดเลนด้วยหัวสว่านให้กับสำนักงานเครื่องจักรกล โดยได้รับเกียรติจาก ท่านเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก Mr. Jelle Groenhof ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญทางด้านเรือขุดดูดเลนด้วยหัวสว่านจากบริษัท IHC ประเทศเนเธอแลนด์มาเป็นวิทยากรในการอบรม

โดยภายในงานนอกจากจะมีการอบรมการใช้งานภาคทฤษฎีและความรู้เบื้องต้นแล้ว ผู้เข้าอบรมทุกท่านยังได้ทดลองขับเรือขุดดูดเลนด้วยเครื่องจำลองเสมือนจริง

ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ