พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) การพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน เซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง และเซลล์อิเล็กโทรไลซิสชนิดออกไซด์แข็งผลิตภัณฑ์ หรือ Carbon capture, utilisation and storage (CCUS)"

14 กันยายน 2566 

ณ อาคารฟร้อนท์ไลน์

เมื่อวันพฤหัสที่ 14 กันยายน 2566 ณ บริษัทฟร้อนท์ไลน์ (สำนักงานใหญ่)
ได้มีพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) การพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน เซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง และเซลล์อิเล็กโทรไลซิสชนิดออกไซด์แข็งผลิตภัณฑ์ หรือ Carbon capture, utilisation and storage (CCUS)” ระหว่าง บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท โรนิตรอน จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจพลังงาน และพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ, บริษัท เอสอีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ให้บริการ IoT ที่ดูแลครบทุกระบบ ทุกอุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร และอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน และบริษัท บลูม เอเนอร์จี จำกัด


September 14, 2023 — Frontline Engineering, Ronitron, SEMS Engineering and Bloom Energy Inc. a memorandum of understanding (MoU) to transform Thailand energy future through the use Carbon capture, utilisation and storage (CCUS) at Frontline Head office.