เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟร้อนไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ภาพรวมองค์กร


บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2547ซึ่งนับเป็นระยะเวลามากว่า 17ปี ซึ่งก่อตั้งโดยนายภาณุ โชคอภิรัตน์  ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องสูบน้ำมากว่า 10ปีก่อนที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจในนามบริษัทฯ ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นับรวมเวลาที่ประกอบธุรกิจเครื่องสูบน้ำมาไม่น้อยกว่า  25 ปี

แนวคิดในการก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อประกอบกิจการการจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำมาจากแนวคิดดังนี้

  • น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกคน ดังนั้นการจัดสรรน้ำให้แก่ทุกภาคส่วนเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งการส่งมอบน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำ ในส่วนที่น้ำไม่สามารถไหลไปเองได้จำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ในการจัดการ
  • ภัยธรรมชาติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วม เป็นเรื่องที่จะต้องมีการลงทุนเพื่อป้องกันเสมอ
  • เครื่องสูบน้ำเป็นอุปกรณ์ที่มีการสึกหลอเสมอเมื่อใช้งาน จึงทำให้มีการซื้อซ้ำเสมอ

นับเป็นระยะเวลามากว่า 17 ปีที่ทางบริษัทฯได้เปิดดำเนินการ และมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชนถึงคุณภาพและการบริการ เราจึงมีเป้าหมายที่จะก้าวย่างเข้าสู่การพัฒนาให้มีความทันสมัย และยั่งยืน


Frontline Engineering Copy Right.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close