เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ภาพรวมองค์กร


บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2547ซึ่งนับเป็นระยะเวลามากว่า 19 ปี ซึ่งก่อตั้งโดยนายภาณุ โชคอภิรัตน์  ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องสูบน้ำมากว่า 10 ปีก่อนที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจในนามบริษัทฯ ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด นับรวมเวลาที่ประกอบธุรกิจเครื่องสูบน้ำมาไม่น้อยกว่า  30 ปี

แนวคิดในการก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อประกอบกิจการการจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำมาจากแนวคิดดังนี้

นับเป็นระยะเวลามากว่า 19 ปีที่ทางบริษัทฯได้เปิดดำเนินการ และมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชนถึงคุณภาพและการบริการ เราจึงมีเป้าหมายที่จะก้าวย่างเข้าสู่การพัฒนาให้มีความทันสมัย และยั่งยืน


Frontline Engineering