FRONTLINE ENGINEERING

การดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อม

ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ด้วยเพราะเราประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำแล้วนั้น ทำให้เราได้ใกล้ชิด กับสิ่งแวดล้อม และเข้าใจธรรมชาติได้เป็นอย่างดี เรามุ่งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น เพราะ เชื่อว่าทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องอาศัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนั่นควรเป็นสิ่งที่เราควรคำนึงถึง และรักษาไว้อย่างสม่ำเสมอ

เกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมเราปลูกฝังและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนในองค์กรให้เล็งเห็นความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากการสร้างความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมส่วนบุคคล ทุกครั้งที่เรามีโอกาสสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมเราไม่ลังเลที่จะเข้าร่วม ที่ผ่านมาจนปัจจุบันเราสร้างกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียวจำนวนมาก หรือการเก็บขยะตามแม่น้ำลำคลอง

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นไม่ใช่แค่คน ๆ เดียวเท่านั้นที่ลงมือทำ แล้วจะประสบความสำเร็จใน
วงกว้าง แต่ต้องอาศัยการร่วมมือของทุกคน การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมจึงจะสำเร็จอย่างต่อเนื่องและขยายออกไปเป็นวงกว้าง

Frontline Engineering Copy Right.

Exit mobile version