KSB (เค เอส บี)

เครื่องสูบน้ำเสียแบบจุ่มใต้น้ำ

เครื่องสูบน้ำ รุ่น Amacan P

มอเตอร์ปั๊มจุ่มติดตั้งแบบเปียกสำหรับการติดตั้งในท่อระบายน้ำมาพร้อมกับใบพัดตามแนวแกน ในรูปแบบ ECB, ปั๊มแบบหมุนเหวี่ยงที่มีใบพัดชุดเดียว, น้ำสูบเข้าทางเดียว และมีรุ่นที่รองรับสำหรับ ATEX

แอพลิเคชั่นหลักข้อมูลทางเทคนิค
อัตราการสูบน้ำสถานีชลประทานอัตราการสูบสูงสุด
25200 ลูกบากศ์เมตร/ชั่วโมง
อัตราการระบายน้ำสถานีชลประทานระยะแรงดันหัวจ่ายสูงสุด
12 เมตร
อัตราการสูบ สตอร์มวอเตอร์ ชลประทานอัตราแรงดันสูงสุดที่ 16 บาร์
ปั๊มน้ำดิบ และปั๊มน้ำสะอาดในระบบประปาและโรงบำบัดน้ำเสียอุณหภูมิของเหลวสูงสุดที่
40 องศาเซลเซียส

เครื่องสูบน้ำติดตั้งแบบแห้ง

เครื่องสูบน้ำ รุ่น Omega

ปั๊มรูปก้นหอย หรือปั๊มหอยโข่ง ปั๊มทำงานแบบหมุนเหวี่ยงตามแนวแกนใบพัด เหมาะสำหรับการติดตั้งในทั้งแนวนอนและแนวตั้ง มีใบพัดเรเดียลแบบ double-entry มีหน้าแปลนทั้งแบบ DIN, EN หรือ ASME

แอพลิเคชั่นหลัก ข้อมูลทางเทคนิค
อัตราการสูบน้ำประปาอัตราการสูบสูงสุด
2880  ลูกบากศ์เมตร/ชั่วโมง
แรงดันการจ่ายน้ำจืดจากน้ำทะเลระยะแรงดันหัวจ่ายสูงสุด
220 เมตร
แรงดันน้ำประปาอัตราแรงดันสูงสุดที่ 25 บาร์
อุณหภูมิท่อจ่ายส่งน้ำประปา อุณหภูมิของเหลวสูงสุดที่
140 องศาเซลเซียส

เครื่องสูบน้ำดับแนวตั้งแบบเทอร์ไบน์

เครื่องสูบน้ำ รุ่น B-Pump

ปั๊มกังหันแนวตั้งหลายขั้นตอนพร้อมใบพัดปิดส่วนคอลัมน์พร้อมชุดแบริ่งแขนเพลาเพลาปิดผนึกด้วยการบรรจุต่อมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ดีเซล

แอพลิเคชั่นหลักข้อมูลทางเทคนิค
อัตราการสูบสูงสุด 2300  ลูกบากศ์เมตร/ชั่วโมง
อัตราแรงดันหัวจ่าย ระยะแรงดันหัวจ่ายสูงสุด
160 เมตร
ความเร็วรอบ
3500 RPM
อุณหภูมิท่อจ่ายส่งน้ำประปา
อุณหภูมิของเหลวสูงสุดที่
150 องศาเซลเซียส
อัตราการวางท่อปั๊มได้ลุกสูงสุด
120 เมตร

Frontline Engineering Copy Right.

Leave a Reply